Werkstromen van start

Afbeelding van de werkstromen uit de PP =Plaatje van maken

Met het besluit om een intensivering van de samenwerking te verkennen is de besluitvormingsfase gestart. In deze fase worden er over verschillende aspecten besluiten genomen door de besturen, kwartiermakers en gedelegeerd projectleiders. In verschillende werkstromen vinden de voorbereidingen voor de besluitvorming plaats. Medewerkers uit beiden organisaties zijn uitgenodigd en nemen deel aan de verschillende werkstromen. Dit zijn de werkstromen met hun opdracht en voorzitter(s):

FOTO’s werkstroomvoorzitters opgevraagd

 

Werkstoom 1 – Bestuurlijk proces
Werkstoomvoorzitter: Birgitte Runia, directeur Strategische Allianties
In deze werkstroom wordt er aan de volgende zaken gewerkt:

1.    Inrichten projectstructuur

2.    Coördinatie bestuurlijk proces

3.    Bewaking go – no go

4.    Coördinatie totstandkoming juridische structuur

5.    Coördinatie medezeggenschap

6.    Coördinatie IT

7.     Coördinatie patiënten en stakeholder communicatie

 

 

Werkstroom 2 – Financiën
Werkstroomvoorzitters: Ignats Landsbergen, directeur Financiën en Strategie (AMZ) en Olav Rip, directeur Informatievoorziening en Financiën UMC Utrecht
In deze werkstroom wordt er aan de volgende zaken gewerkt:

1.    Herijken meerjarenprognose.

2.    Uitwerking en borging afspraken Stichting AMZ.

3.    Uitwerken, bewaken en borgen financiële afspraken LOI.

4.    Aanleveren gegevens voor meldingstraject Nza en ACM.

5.    Uitwerken financiële uitgangspunten tweede toetreder.

6.     Tijdige escalatie bij afwijkingen afspraken LOI.

 

Werkstroom 3 – Eén team
Werkstroomvoorzitters: Miranda Ernst, oncologisch chirurg, en Paul van Diest, patholoog
In deze werkstroom wordt er aan de volgende zaken gewerkt:

1.    Inrichting gezamenlijk team

2.    Bruto / netto vergelijking arbeidsvoorwaarden CAO academisch

3.    Vorming van de medisch staf met academisch medisch profiel

4.    Communicatie en informatie naar werknemers

5.     Aanlevering gegevens werkstroom 1 medezeggenschap.

 

Werkstroom 4 – Patiëntenzorg
Werkstroomvoorzitters: Henk Coert, plastisch chirurg, en Miranda Ernst, oncologisch chirurg
In deze werkstroom wordt er aan de volgende zaken gewerkt:

1.    In het UMC Utrecht vinden de behandelingen plaats die op basis van het MDO, gelet op de complexiteit, niet op locatie Bilthoven kunnen worden gegeven.

2.    Behandeling op locatie UMC Utrecht verloopt via een doorverwijzing van AMZ Bilthoven, waarbij de hoofdbehandelaar met de patiënt meegaat.

3.    Inrichting (multidisciplinaire) keten diagnostiek, behandeling en nazorg.

4.     Formuleren deelopdrachten per onderdeel van de keten en de samenhang binnen de keten.

 

Werkstroom 5 – Onderwijs & onderzoek
Werkstroomvoorzitters: Lenny Verkooijen, hoogleraar Klinische Evaluatie Beeldgestuurde Interventies, en Daan ten Bokkel Huinink, medisch oncoloog
In deze werkstroom wordt er aan de volgende zaken gewerkt:

1.    UMC Utrecht krijgt een leidende/coördinerende rol bij het bepalen van wetenschappelijke studies

2.    Kennisdeling

3.    Borgen onderwijs

4.     Kosten wetenschappelijk onderzoek worden vanuit onderzoeksprogramma’s UMC Utrecht gefinancierd.

 

Werkstroom 6 – ICT
Werkstroomvoorzitters: Gilbert Bod, IC-informatiemanager
In deze werkstroom wordt er aan de volgende zaken gewerkt:

1.    Gezamenlijke QuickScan

2.    Gezamenlijke Inventarisatie IT specificaties / deliverables.

3.     AMZ Bilthoven fungeert als eigenstandig ziekenhuis en gezamenlijke MDO’s en overdrachten worden ingericht.

 

Terugblik startbijeenkomst: Samen verder

Op 23 april vond de startbijeenkomst van de projectgroep plaats. Henk Broeders, commissaris van het Alexander Monro Ziekenhuis, en Mirjam van Velthuizen, lid van de raad van bestuur van het UMC Utrecht, zaten de bijeenkomst voor. Tijdens de bijeenkomst werd de ambitie uitgesproken om het beste van beide ziekenhuizen samen te brengen en nog beter te maken. Ook werd de aanpak en het projectplan vastgesteld waarna de verschillende werkstromen de komende maanden aan de slag gaan.

 

Verkenning met ambitie

Het Alexander Monro Ziekenhuis en het UMC Utrecht hebben de intentie om gezamenlijk het Alexander Monro Ziekenhuis te Bilthoven verder uit te bouwen. In maart van dit jaar tekenden ze beiden partijen de letter of intent. Dit is een intensivering van een samenwerking die al vijf bestaat. Een nauwere samenwerking tussen het UMC Utrecht en het Alexander Monro Ziekenhuis is een logische beweging om de borstkankerzorg samen duurzaam verder vorm te geven. Ondanks het feit dat er nog veel uitgewerkt moet worden, is het doel van de intentie duidelijk. Het uiteindelijk streven is dat het UMC Utrecht haar borstkankerzorg samen met het Alexander Monro Ziekenhuis vanuit Bilthoven gaat aanbieden op één locatie voor borstkankerzorg met één gezamenlijk behandelteam. Ook blijven we gezamenlijk de mogelijkheden voor een bredere regionale samenwerking verkennen. Voordat het zo ver is, staat het komende jaar in het teken van verdere verkenning, uitvoering en besluitvorming.

Dit is de eerste nieuwsbrief met een update over de intensivering van de samenwerking tussen het Alexander Monro Ziekenhuis en het UMC Utrecht. Met deze nieuwsbrief houden we je tweewekelijks op de hoogte van de voortgang in deze gezamenlijke verkenning. Als je deze nieuwsbrief niet hoeft te ontvangen, kun je je afmelden door een mail te sturen naar: >>>>> Is er een collega die deze nieuwsbrief ook graag ontvangt, dan kan hij of zij zich via ditzelfde mailadres aanmelden.

Copyright © 2024. All Rights Reserved.